Stoelmassage fiscaal aftrekbaar

Stoelmassage geldt als ‘vrije verstrekking’ Arbo. Om dit te laten gelden is een aantal voorwaarden opgesteld. Ieder bedrijf kan aan deze voorwaarden voldoen. Vanuit de Arbo is dit een belangrijke erkenning voor de effectiviteit van massagebehandeling in het kader van gezondheidsbevordering op de werkvloer.

Voldoet u aan de voorwaarden dan is stoelmassage fiscaal volledig aftrekbaar als bedrijfskosten en kan dus worden meegenomen in de opgave loonbelasting én omzetbelastingvan uw bedrijf. Bovendien is het prettig om te weten dat er voor uw werknemers geen bijtelling is van ‘loon in natura’. U heeft dus beiden voordeel.

Het is mogelijk dat een werkgever een ARBO-plan opstelt waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt met het oog op het verkleinen van de kans dat werknemers beroepsziekten krijgen als stress, burn-out en RSI. Een ARBO-plan is overigens meer dan het de werknemer alleen maar de gelegenheid bieden van stoelmassage. Voorop staan het door de werkgever zorgen voor een goede werkplek, het geven van goede voorlichting over de noodzaak van het voorkomen van beroepsziekten en het aan de werknemer bieden van voldoende rustmogelijkheden. Uit een dergelijk plan kan logischerwijs voortvloeien dat bij bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig, althans gewenst is. Ten opzichte van die werknemers heeft de werkgever vervolgens in feite een arbeidsrechtelijke verplichting tot het verstrekken van stoelmassage. Hieraan is inherent dat de stoelmassage in de werktijd plaatsvindt en dat geen eigen bijdrage van de werknemer wordt gevraagd (overeenkomstig artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998).

Arbo verstrekkingen

Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privé besparing geniet. Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

  • U heeft als werkgever een arbo-plan
  • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arbo-plan
  • De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing voor de werknemer

Omzetbelasting (BTW)

Indien wordt voldaan aan dezelfde voorwaarden als voor de vrije verstrekking, kan de in rekening gebrachte BTW als voorbelasting in mindering worden gebracht op de omzetbelasting. Zie bovenstaande voorwaarden. Gemeenten en provincies die geen BTW afdragen kunnen een beroep doen op het BTW compensatiefonds dat per 1 januari 2003 in werking is getreden. Op de website van het Ministerie van Financiën is uitgebreide informatie hierover te vinden, inclusief een BTW teruggaafformulier.

Loonbelasting

Indien wordt voldaan aan dezelfde voorwaarden als voor de vrije verstrekking is het bedrag dat u uitgeeft voor stoelmassage volledig aftrekbaar als werkgeverskosten in de loonbelasting van uw bedrijf.